Standardowo, budynek należy stawiać w odległości od granicy działki nie mniejszej niż 3m od strony ściany budynku bez okien i drzwi lub 4m od strony ściany budynku z oknami i drzwiami – zwróconej każdorazowo w stronę tej granicy. Możliwe jest również usadowienie budynku od strony ściany bez okien i drzwi w odległości 1,5 m bądź bezpośrednio przy granicy, jeżeli określa taką możliwość miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jednakże przed każdą planowaną budową zaleca się szczegółowe zapoznanie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami odrębnymi, ponieważ mogą z nich wynikać inne wymagania niż powyżej przedstawione.