Geodezyjna obsługa inwestycji

W trakcie każdej inwestycji budowlanej konieczne jest podjęcie szeregu czynności geodezyjnych, bez których projekt nie może zostać zrealizowany ani prawidłowo zakończony. Geodezyjna obsługa inwestycji polega w pierwszej kolejności na wytyczeniu wszystkich obiektów budowlanych w taki sposób, by zapewnić pełną zgodność ich usytuowania z projektem, planem oraz pozwoleniem na budowę. Kolejnym etapem jest drobiazgowa weryfikacja prawidłowości przeprowadzonych prac budowlanych, następnie zaś wykonuje się inwentaryzację powykonawczą i dokonuje się odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.