Fotogrametria

Fotogrametria to dziedzina nauki i techniki, która w oparciu o zdjęcia fotogrametryczne (tzw. fotogramy) pozwala na precyzyjne odtwarzanie kształtów, rozmiarów oraz wzajemnego układu obiektów w terenie. Fotogrametria w geodezji jest najczęściej wykorzystywana podczas tworzenia map i wyznaczania wysokości różnych obiektów, a także znacząco ułatwia wykonywanie pomiarów dużych odległości czy obszarów.

Rozwiązania fotogrametryczne są w wielu sytuacjach niezastąpionym narzędziem opracowania – szczególnie wtedy, gdy należy precyzyjnie i wiernie odwzorować nawet najdrobniejsze detale i właściwości danego obiektu. Z tego względu pomiary fotogrametryczne są często wykorzystywane podczas inwentaryzacji zabytków, opracowywania map obiektów trudno dostępnych czy w różnych projektach związanych z szeroko rozumianym muzealnictwem i archeologią.

Fotogrametryczne metody pomiarowe w geodezji mają wiele zalet, wśród których najważniejsze to:

  • bardzo wysoka dokładność wykonywanego pomiaru, szczególnie w przypadku fotogrametrii naziemnej na niewielkie odległości (do kilkuset metrów),
  • wykonywanie pomiaru bez bezpośredniego kontaktu z mierzonym obiektem, co przekłada się na precyzję i obiektywność uzyskanych danych,
  • możliwość wykonania pomiaru w miejscach trudno dostępnych lub nawet całkowicie niedostępnych dla ludzi (np. ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia),
  • możliwość zarejestrowania wszystkich szczegółów jednocześnie,
  • automatyzacja oraz znaczące uproszczenie pomiarów, na co pozwala fotogrametria cyfrowa.

Nasze kreatywne podejście do wyzwań i otwartość na innowacyjne rozwiązania w połączeniu z nieustannym rozwojem w zakresie technologii Bezzałogowych Statków Powietrznych (ang. UAV) pozwala nam zaoferować każdemu klientowi produkty oraz usługi dostępne jeszcze do niedawna wyłącznie dla dużych podmiotów gospodarczych. Usługi świadczymy przede wszystkim na Górnym Śląsku (m.in w Katowicach, Sosnowcu, Jaworznie czy Dąbrowie Górniczej) i w obrębie województwa śląskiego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obszary naszej specjalizacji.

Ortofotomapa jest kartometrycznym obrazem powierzchni terenu, który powstaje przez przekształcenie serii zdjęć lotniczych albo satelitarnych danego obszaru na obraz w tzw. rzucie ortogonalnym, czyli takim, w jakim tworzone są standardowe mapy terenu. Dzięki tej metodzie uzyskany obraz cechuje się wiernością odwzorowania, zawiera taką samą ilość informacji, jak standardowe zdjęcie lotnicze, a ponadto posiada taki sam układ współrzędnych, skalę i dokładność, jak mapa.

Gotowa ortofotomapa przypomina do pewnego stopnia zdjęcie lotnicze, jednak w procesie obróbki i przekształcania usuwane są z niej błędy wynikające z zastosowania kamery, usuwane jest również ukształtowanie terenu. Ze względu na zastosowanie precyzyjnego sprzętu pomiarowego najwyższej klasy oferujemy naszym klientom tworzenie ortofotomap w pełni zgodnych z wytycznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w konkurencyjnych cenach oraz dogodnych terminach realizacji.

Zdalne metody pomiarowe są już od wielu lat wykorzystywane do inwentaryzacji zabytków, szczególnie w odniesieniu do zabytków architektury (fotogrametria architektoniczna). Zdjęcia pełnią funkcję nie tylko bazowego materiału, który jest później wykorzystywany do opracowania kartometrycznego, ale także stanowią cenną dokumentację fotograficzną bieżącego stanu danego zabytku. Zastosowanie metod fotogrametrycznych sprawia, iż można w szybki i efektywny sposób określić wymiary, kształt czy umiejscowienie przestrzenne zabytków, pozyskując wszelkie informacje bezinwazyjnie i bezkontaktowo. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku tych zabytków, których stan zachowania jest słaby i nie pozwala na dokonanie pomiarów metodami bezpośrednimi.

Naszym klientom oferujemy inwentaryzację zabytków przy zastosowaniu rozwiązań fotogrametrycznych oraz skaningu laserowego, w efekcie czego uzyskany obraz dokładnie odzwierciedla faktyczny wygląd i stan danego zabytku.

Numeryczny model terenu (NMT) jest numeryczną formą reprezentacji wysokości topograficznej danej powierzchni terenowej, przy czym odzwierciedlenie to tworzone jest przy użyciu algorytmu interpolacyjnego w oparciu o konkretny zbiór odpowiednio wybranych na tej powierzchni punktów.

Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) jest natomiast reprezentacją powierzchni danego terenu wraz ze znajdującymi się na niej obiektami, które w rzeczywistości wystają ponad jej powierzchnię (jak np. drzewa, budynki czy inne elementy infrastruktury).

Zasadnicza różnica polega zatem na tym, że NMT odzwierciedla wyłącznie rzeźbę danego terenu, natomiast NMPT uwzględnia także wszelkie znajdujące się na danym obszarze elementy naturalne i antropogeniczne trwale związane z powierzchnią terenu.

Nasza oferta obejmuje pozyskanie koniecznych danych i opracowanie szczegółowego NMT lub NMPT na obszarze o dowolnej wielkości m.in. na potrzeby projektowania prac budowlanych, wizualizacji danego terenu czy wyznaczania objętości hałd lub składowisk.

Fotogrametria umożliwia szybkie pozyskanie dużej ilości wysokiej jakości materiałów fotograficznych oraz graficznych i wykorzystania ich np. w celu przygotowania oferty promocyjnej dla miasta, gminy lub powiatu czy wytyczenie nowych szlaków turystycznych na konkretnym obszarze w oparciu o pozyskane dane.

Naszym klientom oferujemy przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji fotogrametrycznej według określonych kryteriów i wymagań, co w znaczący sposób ułatwi tworzenie dowolnego typu materiałów promocyjnych.

Sprzęt wykorzystywany do zdjęć fotogrametrycznych można również zastosować podczas tworzenia wirtualnych wycieczek na bazie panoram sferycznych. Odpowiednio przygotowane zdjęcia panoramiczne danego obiektu czy obszaru pozwalają na wybranie się na wirtualną wycieczkę po nim bez konieczności fizycznego odwiedzania danej lokalizacji. Tego rodzaju wycieczki są szczególnie atrakcyjne, gdy odbywają się po miejscach niedostępnych np. ze względów bezpieczeństwa czy z uwagi na to, że znajdują się w lokalizacjach trudno dostępnych lub odległych.

Dla naszych klientów możemy przygotować wirtualną wycieczkę po dowolnym obiekcie zamkniętym lub otwartym, w tym również po apartamentach, lokalach firmowych czy ogrodach.

Najczęściej drony są wykorzystywane do opracowywania ortofotomap oraz numerycznych modeli wysokościowych. Warto pamiętać, że fotogrametria niskiego pułapu lotniczego jest uregulowana ustawowo, a każde użycie drona musi być zgłoszone odpowiednim władzom. Sam nalot fotogrametryczny musi być również precyzyjnie zaplanowany i przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa lotniczego.

Nasza oferta, poza standardowymi nalotami dronem, obejmuje również innowacyjne metody fotogrametrii z wykorzystaniem dronów w celu stworzenia modelu 3D dowolnego terenu czy obiektu. W wyniku autokorelacji wykonanych zdjęć i przetwarzania pikseli na chmurę punktów uzyskujemy dokładny geometryczny obraz mierzonego terenu lub obiektu. To rozwiązanie zapewnia dokładność porównywalną z naziemnym skaningiem laserowym przy znacznie większej szybkości oraz atrakcyjniejszej cenie.