Inwentaryzacja przyłączy realizowana jest w trakcie jego budowy lub przebudowy. Pomiar położenia na gruncie wykonanych przyłączy podziemnych powinien zostać zrealizowany przed ich zasypaniem. Wyniki pomiaru przedstawione m. in. na mapie inwentaryzacji powykonawczej stanowią element dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do odbioru technicznego przyłącza i uzyskania pozwolenia na użytkowanie danej sieci. Obowiązkowi inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie przyłącza objęte pozwoleniem na budowę.