Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego znak graniczny podlega ochronie, a osoba, która znak graniczny niszczy, przesuwa, usuwa bądź czyni go niewidocznym podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.