Można postawić ogrodzenie w osi granicy działki, pod warunkiem że uprzednio porozumieliśmy się z sąsiadem w kwestii jego budowy. W takiej sytuacji koszty budowy ogrodzenia spoczywają na osobie, która wystąpiła z taką inicjatywą. Natomiast konserwacja oraz ewentualne koszty związane z jego naprawą spoczywają na obu właścicielach działek. Jeżeli ogrodzenie służy do rozgraniczenia naszej działki z ulicą, nie może przekraczać linii rozgraniczającej tę ulicę. Przed każdą budową niezależnie od wielkości oraz rodzaju ogrodzenia należy uzyskać z urzędu gminy wypis i wyrys z planu miejscowego. Jeżeli nie ma takiego planu, ogrodzenie należy stawiać zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Obecnie nie wymaga się uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia budowy tradycyjnych ogrodzeń, pod warunkiem, że nie przekraczają 2.2m oraz nie pełnią roli muru oporowego, niezależnie od tego, czy mają być stawiane od strony dróg, terenów publicznych bądź działek sąsiednich. Wszelkie pozostałe rodzaje ogrodzeń wymagają projektu od inwestora oraz zgłoszenia w Urzędzie Gminy.