Obowiązki Kierownika Budowy w Zakresie Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej i Wytyczenia Obiektów Budowlanych w świetle ustawy Prawo Budowlane

W kontekście geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wytyczenia obiektów budowlanych, Kierownik Budowy pełni kluczową rolę w zapewnieniu zgodności i dokładności danych geodezyjnych z rzeczywistym stanem obiektów budowlanych. Poniżej przedstawiamy artykuł, który szczegółowo opisuje te obowiązki Kierownika Budowy w dziedzinie geodezji.

Obowiązki Kierownika Budowy w Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej i Wytyczeniu Obiektów Budowlanych

Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza.

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, Kierownik Budowy ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla obiektów budowlanych, które podlegają decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowo, obowiązek ten obejmuje również budynki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b oraz stacje ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25.

Wytyczenie Obiektów Budowlanych

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych w terenie. To oznacza, że obiekty te muszą być dokładnie i precyzyjnie oznaczone na terenie budowy zgodnie z projektami budowlanymi oraz z przepisami techniczno-budowlanymi.

Koordynacja i Nadzór Budowy

Kierownik Budowy ma obowiązek skoordynować działania związane z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą i wytyczeniem obiektów budowlanych w sposób, który zapewnia ich dokładność oraz zgodność z projektem i przepisami.

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za nadzorowanie prac geodezyjnych oraz za zapewnienie, że wszelkie inwentaryzacje i wytyczenia są wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.

Wstrzymanie Robót i Zawiadomienie Organu

Jeśli w trakcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub wytyczania obiektów budowlanych zostanie stwierdzone zagrożenie dla dokładności lub zgodności prac, Kierownik Budowy ma prawo wstrzymać prace i natychmiast zawiadomić właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej o zaistniałej sytuacji.

Inwentaryzacja Przed Zakryciem

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, Kierownik Budowy ma obowiązek zapewnić, że obiekty lub elementy obiektów budowlanych, które ulegają zakryciu w trakcie prac budowlanych, zostaną poddane geodezyjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem. Działa to na rzecz zachowania dokładnych danych dotyczących tych elementów.

Odpowiedzialność Kierownika Budowy i Inwestora

Kierownik Budowy ponosi odpowiedzialność za zapewnienie wykonania wszystkich obowiązków związanych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą i wytyczeniem obiektów budowlanych.

W przypadku braku ustanowienia Kierownika Budowy, obowiązki te spoczywają na Inwestorze.

Kierownik Budowy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu dokładności i zgodności danych geodezyjnych z rzeczywistym stanem obiektów budowlanych. Poprzez przestrzeganie powyższych obowiązków, Kierownik Budowy wspiera proces budowlany, zapewniając bezpieczeństwo i jakość prac oraz przestrzeganie przepisów prawa budowlanego.